Generelle betingelser

Vi gør vores bedste for at løfte opgaven, derfor henstiller vi til at bestilling af biler foretages så tidligt som muligt. Tilbudte priser er ex. moms. Fremsendt tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Priser på bortkørsel og leverancer er Inkl. eventuelt dieselolietillæg såfremt andet ikke er aftalt eller fremgår. Tilbuddet er baseret på at FAS er foretrukken leverandør på opgaven og de tilbudte ydelser, herunder containere, køreplader, maskintransport, kranopgaver og timelønskørsel.

Transporter bestilt til kørsel/levering udenfor normal arbejdstid (06-16.30) pålægges 220,- pr time i overtidstillæg.

Såfremt olieprisen reguleres mere end 2 %, tages der forbehold for indførsel af et eventuelt olietillæg og såfremt at materialepriserne eller andre udefrakommende udgifter stiger over 2  % skal prisen/aftalen revideres.

Såfremt der er olietillæg på tilbuddet, så reguleres dieselolietillægget på baggrund af DTL´s omkostningsindeks.

Der tages forbehold for prisstigninger såsom grusgravsmaterialer, oliesituationen, afgifter og andre udefrakommende indgreb, vi ikke kan have kendskab til. Samt der tages forbehold for udsolgte varer.

Alle transporter udføres i henhold til CMR lovgivningen.

Ved takst priser (km og andet) så regnes der for lastbilens rute, ikke krak eller andre tjenester.

Max. Læsse/losse tid er 10 min for kærrebil/sættevogn, og 5 min. for solobiler. Herefter beregnes ventetid for hver 15 min.

Der tages forbehold for leveringshindringer, såsom trafikstop, driftstop eller force majeure

Ved accept af tilbud, bedes dette underskrives.

Årsaftaler/kontraktkørsel

Såfremt der er lavet en årsaftale, så er årsaftalen baseret på, at FAS er foretrukken leverandør på alle transportydelser og bi-ydelser, som FAS kan tilbyde.

Ved årsaftaler/kontraktkørsel reguleres priserne hver 12 måned i henhold til ”omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde” fra DST. Første gang 12 måneder efter indgåelse af aftalen., medmindre andet fremgår af aftalen.

Aftalen indekseres fra indeks pr kvartal, det kvartal hvor aftalen er indgået.

Der henvises også til generelle betingelser!

Reklamationer

Straks ved modtagelse, skal køber sikre sig at leverede varer er korrekte og mangelfri samt overholder de stillede krav. Såfremt der ikke straks ved modtagelsen af leverancen, og inden lastbilen har forladt leveringsstedet, bliver gjort indsigelser, har modtager accepteret leverancens kvalitet og mængde.

Reklamationer vedrørende faktura skal fremsættes senest 14 dage fra modtagelse af faktura. Senere fremsendte reklamationer afvises.

Betalingsbetingelser

Enhver kunde vil blive oprettet og underlagt vores kreditforsikring. Såfremt virksomheden ikke kan kreditgodkendes, vil man modtage besked herom, samt påkrav om eventuel forudbetaling eller garanti før arbejdet kan påbegyndes.

Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder faktura beløb netto kontant for private, samt netto 14 dage for erhvervskunder.

Ved for sen betaling, beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned samt for erhverv vil der opkræves kompensationsgebyr i henhold til renteloven.

Entreprenørkørsel – Materialer

Priserne er INKL. råstofafgift, hvor andet ikke er anført. Råstofafgift udgør pt. 5,56 kr/m3 eller 3,34 kr/tons

Materialer leveres i løst mål, eller efter vejeseddel.

Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer afregnes i henhold til CMR-Lovgivningen

Såfremt der ikke kan skaffes materialer fra den tilbudte grusgrav, skal der aftales en anden pris, såfremt kunden ønsker at få varen leveret andet sted fra.

Da sten og grusmaterialer er et naturprodukt, kan der fra de forskellige indvindingssteder og i de forskellige sorteringer være forskellige kvaliteter.

Det er derfor købers ansvar at iagttage, at det grusmateriale han får leveret, er egnet til det formål, han ønsker det anvendt til. Såfremt materialet aflæsses på aftalte sted, anset materialet som godkendt.

Det er ligeledes købers ansvar, at såfremt de leverede produkter indbygges i andre produkter eller leveres til tredjemand, opfylder de ønskede og stillede kvalitetskrav.

Frede Andersen & Søn hæfter ikke for direkte eller efterfølgende skader i forbindelse med leveringerne. Vi hæfter ikke hverken direkte eller indirekte for efterfølgende skader i forbindelse med leveringerne, ej heller er vi erstatningsansvarlige over for tredjemand.

ENTREPRENØRKØRSEL – JORD & AFFALD

Ved tilbud, er priserne baseret på, at myndighederne vil godkende de modtagesteder, som FAS har kalkuleret med.

Jorden skal overholde modtagekravene på aflæsningsstedet. Dvs. våd jord, ikke indbygningsegnet jord, indhold af affald eller andre krav som eventuelt burde være, skal overholdes. Jordmodtager vurderer jorden ene og alene.

FAS hæfter på ingen måde for forkert håndtering af jord herunder manglende anmeldelse af jord og forkert håndtering såsom læsning af forkert klasse/type jord, da FAS er udeforstående for dette.

Affaldsmodtager vurderer affaldet, og bestemmer enerådigt typen af affald.

Al jord skal være analyseret og anvist i henhold til modtagekrav, på det af os valgte og godkendte aflæsningssted.

Såfremt FAS ikke har udtaget jordanalyserne, tages der forbehold for indholdet i jordpartiet samt forureningsgraden

Ved bortkørsel af råjord forudsættes det, at tør råjord vejer cirka 1,8 tons pr m3 fast mål.

7 akslet sættevogn: 21 m3               6 akslet sættevogn: 18m3                5 akslet sættevogn (kort sættevogn): 16 m3              

7 akslet kærrebil: 20 m3                  6 akslet kærrebil: 17m3                   4 akslet solo: 10m3        

Mængder faktureres efter køresedler/vejesedler.

Modtageanalyser på aflæsningsstedet er gældende for endelig klassificering og prisfastsættelse.

Det er købers/kundens ansvar, at der angives den korrekte type/klassificering af jorden, som bortkøres.

Dette skal angives ved hvert læs.

Kunden er ALTID ansvarlig for at sørge for at have jordsedler/køresedler på pladsen, og korrekte antal i forhold til tons.

Såfremt man har eget modtagested, eller et privat modtagested, fraskriver Frede Andersen & Søn sig alt ansvar, og kunden bærer hele ansvaret for at jorden er dokumenteret korrekt, og godkendt i henhold til lovgivningen.

Kran/Grabkørsel

Der debiteres til & frakørsel på hver ordre på 30 min. hver vej.

Kran-/hejs kørsel

Der debiteres til & frakørsel på hver ordre på 30 min. hver vej.

Mobilkran rekvireres efter aftale, og betingelser gælder i henhold til mobilkran leverandør/samarbejdspartner

Containere og affald

Såfremt der skal benyttes specialcontainere, som ikke indgået i vort sortiment, vil leje blive debiteret separat og ikke til aftalepris.

Der afregnes for min. 1 tons ved bortskaffelse af affald.

Maskinetransport

Alle afstande beregnes med lastbil efter rute fra faktisk adresse til faktisk adresse.

Timepris er kun beregnet til ventetid samt af – og pålæsning ud over det sædvanlige

I transportprisen er der beregnet 20 min. pålæsning, samt 20 min. aflæsnings tid.

Transporter bestilt til kørsel uden for normal arbejdstid (6:00-17:00), pålægges 220 kr. pr. time.

Priserne beregnes efter dimensionsbekendtgørelsen, og hvis maskinen overskrider disse i forhold til dimensioner, så beregnes prisen ud fra efterfølgende vægtgruppe

 

Ved returlæs fra samme adresse til & fra, fratrækkes der 25 % af returlæsset.

VIGTIGT: Ved vægtgrupperne 0-49 tons må der max være 5 tons udstyr med til maskinen, ifølge lovgivningen

VIGTIGT: Ved vægtgrupperne 50-75 tons må der max være udstyr svarende til 10 % af maskinens vægt, ifølge lovgivningen

IBC skal være godkendte, såfremt de ikke er det, vil IBC uden varsel ikke blive taget med. Der skal være udfyldt IBC-dokument før transport, og dokumentet ligges til føreren. Såfremt der ikke forelægger et dokument, vil der blive faktureret kr. 400,- for udførelse.

Ved starthjælp debiteres 750,-       

Ved særtransport ansøgning debiteres kunden 200,- pr ansøgning

Vær opmærksom på, at myndighederne kan kræve op til

–                            Maskiner med udstyr under 25 tons kræves der cirka 24 timer (1 døgn)

–                            Maskiner med udstyr over 25 tons  som blokvogn kræves der 72 timer (3 dage).

Dette bedes I være meget opmærksomme på, og reglerne gælder alle uden undtagelse. 

–                            Hvis maskinen er over 3,65 høj eller over 3,60 bred, skal der også søges tilladelse

–                            Ved vægtgrupperne 0-49 tons må der max være 5 tons udstyr med til maskinen, ifølge lovgivningen

–                            VIGTIGT: Ved vægtgrupperne 50-75 tons må der max være udstyr svarende til 10 % af maskinens vægt, ifølge lovgivningen

–                           IBC skal være godkendte, såfremt de ikke er det, vil IBC uden varsel ikke blive taget med. Der skal være udfyldt IBCdokument før transport, og dokumentet ligges til føreren. 

Køreplader

Kørepladerne udlægges efter lejerens anvisninger og på lejers ansvar.

Køreplader skal afleveres i samme stand som de modtages. Ved skader er FAS berettiget til at debitere kunden for eventuelle skader eller opretning af køreplader samt evt. rengøring af køreplader

Fjernes/flyttes pladerne af lejer fra det anførte brugssted, skal udlejeren underrettes.

Lejer er ansvarlig for pladerne og betaler leje, indtil returkvittering forelægger. Bortkomne køreplader erstattes efter dagspris.

Initialer på Frede Andersen & Søn = HA eller FAS.

Jordhåndtering og rådgivning

Ved tilbud, er priserne baseret på, at myndighederne vil godkende de modtagesteder, som FAS har kalkuleret med.

Jorden skal overholde modtagekravene på aflæsningsstedet. Dvs. våd jord, ikke indbygningsegnet jord, indhold af affald eller andre krav som eventuelt burde være, skal overholdes. Jordmodtager vurderer jorden ene og alene.

FAS hæfter på ingen måde for forkert håndtering af jord herunder manglende anmeldelse af jord og forkert håndtering såsom læsning af forkert klasse/type jord, da FAS er udeforstående for dette.

Affaldsmodtager vurderer affaldet, og bestemmer enerådigt typen af affald.

Al jord skal være analyseret og anvist i henhold til modtagekrav, på det af os valgte og godkendte aflæsningssted.

Såfremt FAS ikke har udtaget jordanalyserne, tages der forbehold for indholdet i jordpartiet samt forureningsgraden

Ved bortkørsel af råjord forudsættes det, at tør råjord vejer cirka 1,8 tons pr m3 fast mål.

7 akslet sættevogn: 21 m3               6 akslet sættevogn: 18m3                5 akslet sættevogn (kort sættevogn): 16 m3              

7 akslet kærrebil: 20 m3                  6 akslet kærrebil: 17m3                   4 akslet solo: 10m3                                                      

Mængder faktureres efter køresedler/vejesedler.

Modtageanalyser på aflæsningsstedet er gældende for endelig klassificering og prisfastsættelse.

Det er købers/kundens ansvar, at der angives den korrekte type/klassificering af jorden, som bortkøres.

Dette skal angives ved hvert læs.

Kunden er ALTID ansvarlig for at sørge for at have jordsedler/køresedler på pladsen, og korrekte antal i forhold til tons.

Såfremt man har eget modtagested, eller et privat modtagested, fraskriver Frede Andersen & Søn sig alt ansvar, og kunden bærer hele ansvaret for at jorden er dokumenteret korrekt, og godkendt i henhold til lovgivningen.

Opgørelse

Såfremt andet ikke er aftalt, vil dette blive debiteret i henhold til den gældende prisliste, såfremt man ønsker opgørelser til kvalitetssikring og lignende.

Leveringshindringer

Frede Andersen & Søn hæfter ikke for manglende leverancer i forbindelse med: Force majeure, vejrlig, regeringsindgreb, leveringsstop fra leveringsstederne, strejke og lockout, ændringer i til- og frakørselsveje samt manglende leverancer af transport materiel, herunder dele og fossile brændstoffer.

Ansvar

Alle opgaver, både nationale og internationale, er underlagt CMR loven, ligesom opgaverne ligeledes er udført i henhold til NSAB 2000. Under disse forhold reguleres erstatninger og ansvarspådragelser i forbindelse med skader til maksimalt at udgøre SDR 8,33 per kg. Forpligtelsen i forbindelse med forsinkelse kan maksimalt udgøre fragtbeløbet, men ikke overskride SDR 50.000 per ordre. Ethvert ikke anmeldt krav forældes efter 12 måneder. Vore krav på fragt mv. skal betales uanset, om der måtte være en tvist eller ikke. Der må således ikke ske modregning